Svenska Priser exkl. moms Logga in Webmail support@egensajt.se 031-787 70 50
Priser exkl. moms

Avtal domäner

Här presenterar vi EgenSajts avtalsvillkor för domännamn.

Avtalsvillkor för domännamn

Dessa villkor gäller för domännamn där vi är registrar, samt de domäntjänster som tillhör domänerna.

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och EgenSajt Hosting AB, med organisationsnummer 556878-7773, Backa Bergögata 16X, 422 46 Hisings Backa (”EgenSajt”), avseende registrering av domännamn (”Tjänsten”).

1.2 Kund måste vara juridisk eller myndig person. Kund som ingår avtal för företags räkning skall ha juridisk befogenhet.

2. Tjänsten

2.1 Innehållet i Tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse.

2.2 EgenSajt tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna via kunskapsbank, kontrollpanel, e-post och telefon.

2.3 Kunden står om ägare av domäner som EgenSajt registrerar åt kunden, med undantag av domäner där kunden köpt lokal närvaro av EgenSajt. EgenSajt kan komma att stå som eventuell teknisk/administrativ kontakt.

3. Avtal

3.1 Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdats av EgenSajt. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsten om inte annat är överenskommet enligt orderbekräftelse.

3.2 EgenSajt tillämpar Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (tidigare benämning Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59). Kund samtycker till att EgenSajt aktiverar beställda domäner antingen efter inkommen betalning eller när domänen blir ledig vid beställning av back-order och således föreligger ingen ångerrätt efter att domäner har blivit aktiverade enligt angiven lag.

3.3 EgenSajt utfärdar en förnyelsefaktura 40 dagar före att en avtalsperiod löper ut. Kund som väljer att inte betala förnyelsefakturan anses ha sagt upp tjänsten. Tjänsten avslutas när domänen blir ledig för nyregistrering.

3.4 EgenSajt tillämpar ingen bindningstid och Kund kan utan några skäl säga upp Avtalet.

3.5 Uppsägning anses vara genomförd om kund inte betalat faktura och påminnelser för ny avtalsperiod innan domänen faller in i karantän.

3.6 Utöver detta avtal gäller även de särskilda avtalsvillkoren som finns för varje toppdomän. Hänvisning till de särskilda avtalsvillkoren finns tillgängliga på EgenSajts webbplats.

4. Avgifter och betalningsvillkor

4.1 EgenSajt tillämpar betalningsvillkor 30 dagar vid förnyelse av domän om inte annat framgår på Kundens faktura.

4.2 Faktura för nyregistrering av domän förfaller samma dag som den utfärdats om inte annat framgår på Kundens faktura. Fakturor som har förfallit för betalning tas bort senast 30 dagar efter förfallodatumet.

4.3 Domäner registreras tidigast efter inkommen betalning, utom beställningar på back-order som registreras, om möjligt, så fort de blir lediga.

4.4 Avgift för registrerad, transfererad eller förnyad domän betalas ej tillbaka.

4.5 EgenSajt kommer försöka registrera beställd back-order av domän utan att fakturan först behöver betalas, misslyckas registeringen makuleras fakturan inom 30 dagar efter försöket och om registrering lyckas gäller fakturan.

4.6 Avgiften på utställd faktura kan ej garanteras efter förfallodatumet. Detta gäller speciellt vid domänkampanjer.

4.7 EgenSajt debiterar inte betalningspåminnelse och dröjsmålsränta. Gäller dock inte obetalda fakturor för genomförda snapbackbeställningar.

4.8 Ingen faktureringskostnad tillkommer vid elektronisk faktura. Faktureringsavgift på 50 SEK tillkommer vid brevfaktura.

4.9 Felinbetalningar gjorda av kund läggs som ett tillgodohavande i kunds konto och kan användas för framtida köp. Belopp över 200kr kan återbetalas till kund vid begäran.

4.10 När kund har rätt till återbetalning av inbetalning gjord via Paypal, utförs återbetalningen med avdrag för Paypals avgifter.

4.11 EgenSajt tar inte ansvar för eventuellt felaktigt angivna priser på hemsidan.

4.12 EgenSajt kan inte garantera att en beställd domän registreras. Avgiften för en icke registrerad domän kan återbetalas eller läggas tillgodo i Kunds konto.

4.13 Domän som inte förnyats och därigenom hamnat i karantän kan medföra att en extra avgift tas ut för att återställa domänen.

5. EgenSajts ansvar

5.2 EgenSajt har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation

5.2 EgenSajt ansvarar inte för sakskador, direkta och indirekta förluster, däribland affärsförluster, följdskador, dataförlust och återskapning av data samt förlust av goodwill som kan komma att drabba kund i samband med avtalet, om inte EgenSajt har agerat vårdslöst eller får ersättningsskyldighet enligt tvingande lag. EgenSajts skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster motsvarande den sammanlagda avgiften för Tjänsten under gällande avtalsperiod.

5.4 Kundens ersättningskrav skall översändas till EgenSajt skriftligen inom 7 dagar efter att kund upptäckt eller borde upptäckt felet.

6. Kunds ansvar

6.1 Kund ansvarar för att korrekt kontaktinformation överlämnats till EgenSajt under avtalstiden. EgenSajt ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig.

6.2 Kund ansvarar för att ha rätt till att registrera och använda de domäner som beställs och/eller administreras av EgenSajt genom Tjänsten. Kund ansvarar för att beställda domännamn (a) är etiskt korrekt (b) inte gör intrång i tredje parts rättigheter, (c) inte bryter mot svensk lagstiftning, (d) inte orsakar skada.

6.3 Kund ansvarar för att beställning, betalning, registering samt förnyelse av domän är korrekt utförda.

6.4 Kund som bryter mot Avtalet blir skadeståndsskyldig enligt gällande svensk lag.

6.5 Kund ska hålla EgenSajt skadeslöst för all eventuell skada som orsakas EgenSajt p.g.a. Kundens överträdelse av Avtalet.

7. Otillåten användning

7.1 Det är inte tillåtet att lägga in externa domäner som EgenSajt varken är registrar för eller har EgenSajt's namnservrar eller som inte pekar till någon tjänst via DNS inlägg. Dessa domäner tas bort med jämna mellanrum.

8. Personuppgifter

8.1 EgenSajt kommer följa GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft i alla EU-länder den 25:e maj 2018. Personuppgiftshantering och personuppgiftsbiträdesavtal finns på följande adress: https://www.egensajt.se/kunskapsbank/69/Hantering-av-personuppgifter.html. Personuppgiftsbiträdesavtalet är en del av Avtalet.

9. Force majeure

9.1 Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om parts åtagande eller återförsäljares Tjänst väsentligt försvårats eller förhindrats av omständigheter vilken part inte haft möjlighet att råda över som åsknedslag, eldsvåda, översvämning, atmosfärisk störning, inbrott, strejk, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller liknande omständighet. Har Avtalets fullgörande förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda Avtalet.

10. Tvist

10.1 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol, i första hand Göteborgs tingsrätt eller genom annat förfarande som parterna kan komma överens om.

11. Avtalsändringar

11.1 EgenSajt har rätt att ändra dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren offentliggjorts och meddelats till Kund. Kund har alltid rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid villkorsändrings ikraftträdande.

Avtalsdatum: 2024-05-07

Läs mer om: Avtal webbhotell ,   Domänpriser ,   .SE / .NU registrar