Svenska Priser exkl. moms Logga in Webmail support@egensajt.se 031-787 70 50
Priser exkl. moms

Avtal webbhotell

Här presenterar vi EgenSajts avtalsvillkor för webbhotellstjänsterna.

Avtalsvillkor för webbhotell

Dessa villkor gäller för de webbhotellstjänster vi erbjuder.

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor (”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och EgenSajt Hosting AB, med organisationsnummer 556878-7773, Backa Bergögata 16X, 422 46 Hisings Backa (”EgenSajt”), avseende webbhotellstjänster (”Tjänsterna”) i delad servermiljö (”Webbhotellet”).

1.2 Kund måste vara juridisk eller myndig person. Kund som ingår avtal för företags räkning skall ha juridisk befogenhet.

2. Tjänsten

2.1 Innehållet i Tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse.

2.2 EgenSajt tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna via kunskapsbank, kontrollpanel, e-post och telefon.

3. Avtal

3.1 Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdats av EgenSajt. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsten om inte annat är överenskommet enligt orderbekräftelse. Kund samtycker till att Tjänsten har påbörjats under ångerfristen.

3.2 EgenSajt tillämpar Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (tidigare benämning Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59).

3.3 EgenSajt tillämpar 30 dagars öppet köp för både privatpersoner och företag med förbehåll för 3.4, 3.5, 3.6 och 3.7.

3.4 Ingen ångerrätt gäller för beställda uppgraderingar på tidigare beställt befintligt hostingkonto.

3.5 Ingen ångerrätt gäller för beställt hostingkonto med flytt där flytten har påbörjats .

3.6 EgenSajt tillämpar ingen bindningstid och Kund kan utan några skäl säga upp Avtalet.

3.7 Tillgodohavande efter nedgradering av webbkonto betalas inte tillbaka.

3.8 Ingen ångerrätt gäller för beställda tjänster gjorda av återförsäljare.

3.9 Uppsägning kan endast göras i EgenSajts kontrollpanel. Uppsägning anses även genomförd om Kund inte betalat faktura och påminnelser för ny avtalsperiod. Belopp motsvarande innestående tid betalas inte tillbaka.

4. Domännamn

4.1 För domännamnstjänster gäller särskilda avtalsvillkor som finns tillgängliga på EgenSajts webbplats.

5. Avgifter och betalningsvillkor

5.1 EgenSajt tillämpar betalningsvillkor 30 dagar om inte annat framgår på Kundens faktura.

5.2 Ingen faktureringskostnad tillkommer vid elektronisk faktura. Faktura via brevfaktura kan ej erbjudas.

5.3 EgenSajt debiterar inte betalningspåminnelse och dröjsmålsränta.

5.4 Felinbetalningar gjorda av kund läggs som ett tillgodohavande i kunds konto och kan användas för framtida köp. Belopp över 200kr kan återbetalas till kund vid begäran.

5.5 När kund har rätt till återbetalning av inbetalning gjord via Paypal, utförs återbetalningen med avdrag för Paypals avgifter.

5.6 Tillgodohavande efter nedgradering av webbkonto kan användas för att betala andra tjänster, dock ej domäner.

5.7 EgenSajt tar inte ansvar för eventuellt felaktigt angivna priser på hemsidan.

6. EgenSajts ansvar

6.1 EgenSajt administrerar inte den information som hanteras av Kund inom Webbhotellet och är därför inte ansvarig för skador som uppkommit till följd av agerande från Kund.

6.2 EgenSajt ansvarar inte för sakskador, direkta och indirekta förluster, däribland affärsförluster, följdskador, dataförlust och återskapning av data samt förlust av goodwill som kan komma att drabba kund i samband med avtalet, om inte EgenSajt har agerat vårdslöst eller får ersättningsskyldighet enligt tvingande lag. EgenSajts skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster motsvarande den sammanlagda avgiften för Tjänsten under gällande avtalsperiod.

6.3 Kundens ersättningskrav skall översändas till EgenSajt skriftligen inom 7 dagar efter att kund upptäckt eller borde upptäckt felet.

6.4 EgenSajt har rätt att vidta åtgärder som påverkar funktionaliteten samt tillgängligheten i Tjänsten utifrån tekniska, driftsmässiga eller säkerhetsmässiga skäl.

7. Kunds ansvar

7.1 Kund ansvarar för att korrekt kontaktinformation överlämnats till EgenSajt under avtalstiden. EgenSajt ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig.

7.2 Kund ansvarar för att information som hanteras via dess verksamhet på Webbhotellet (a) är etiskt korrekt (b) inte gör intrång i tredje parts rättigheter, (c) inte bryter mot svensk lagstiftning, (d) inte orsakar skada.

7.3 Tjänsten är avsett endast för normal användning av webbsida och e-post. Endast domännamn som ägs av Kunden får användas för tjänsterna kopplade till Kundens konto. Det är inte tillåtet att skicka automatiserad e-post eller marknadsföringskampanjer genom vår smtp-server samt inte tillåtet att använda webbutrymmet för lagring av filer som inte används i en webbplats hos EgenSajt. EgenSajt förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för oförsvarlig verksamhet och överutnyttjande av resurser överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera driften och säkerheten för Webbhotellet. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om EgenSajt uppmanar kund att ta bort information inom Webbhotellet som enligt EgenSajts skäliga uppfattning är oacceptabel.

7.4 EgenSajt har rätt att kontrollera information inom Webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger brott mot dessa villkor. EgenSajt har rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information inom Webbhotellet om informationen riskerar att skada EgenSajts kunder, servrar, nätverk samt för att undvika överbelastning och för att förhindra olagliga angrepp från utomstående.

7.5 Avtalet kan sägas upp av EgenSajt om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska EgenSajt, om det är möjligt, ge Kund skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem i Webbhotellet, som kan antas hota funktionen på andra Kunders hemsidor, förbehåller sig EgenSajt rätten att omedelbart och utan föregående varning stänga hemsida som orsakar problemen.

7.6 Kund som bryter mot Avtalet blir skadeståndsskyldig enligt gällande svensk lag.

7.7 Kund ska hålla EgenSajt skadeslöst för all eventuell skada som orsakas EgenSajt p.g.a. Kundens överträdelse av Avtalet.

8. Otillåten användning

8.1 Kunden tillåts inte använda Tjänst som inte överenskommer med Avtal eller bryter mot Sveriges Lag. Information som lagras inom Webbhotellet får inte innehålla:

8.2 EgenSajt äger rätt att omedelbart stänga av tjänsten och vidta rättsliga åtgärder om kundens användning av tjänst strider mot punkt 8.1.

8.3 Det är inte tillåtet att lägga in externa domäner som inte EgenSajt är registrar för som inte har EgenSajt's namnservrar eller som inte pekar med korrekta DNS inlägg till någon tjänst. Dessa domäner tas bort med jämna mellanrum utan förvarning.

9. Överlåtelse

9.1 Kund har rätt att överlåta tjänsten om Egensajt skriftligen är informerad och medgivande accepterats. Om skulder existerar hos EgenSajt innan frånträdande är kunden betalningsskyldig för förpliktelser som existerat innan överlåtelsetidpunkten. Överlåtelsen översänds till Egensajt för godkännande och börjar gälla när godkännande medgivits.

9.2 Konkurs eller dödsfall som ingår i konkurs- eller dödsbo måste vid överlåtelsen skrivas under av registrerad firmatecknare och godkännas av tillträdande kund. En administrativ avgift kommer att tillkomma för administrativt arbete och tas ut av den tillträdande parten i samband med ägarbytet.

10. Personuppgifter

10.1 EgenSajt behandlar personuppgifter i enlighet med Lag (2018:218) samt GDPR (General Data Protection Regulation). Personuppgiftshantering och personuppgiftsbiträdesavtal finns på följande adress: https://www.egensajt.se/kunskapsbank/69/Hantering-av-personuppgifter.html. Personuppgiftshantering samt Personuppgiftsbiträdesavtalet är en del av Avtalet.

11. Force majeure

11.1 Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om parts åtagande eller återförsäljares Tjänst väsentligt försvårats eller förhindrats av omständigheter vilken part inte haft möjlighet att råda över som åsknedslag, eldsvåda, översvämning, atmosfärisk störning, inbrott, strejk, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller liknande omständighet. Har Avtalets fullgörande förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda Avtalet.

12. Övrigt

12.1 EgenSajt reserverar sig för att använda kunders webbplatser som referenser på webbhotellets hemsida. Önskar Kund inte att finnas med vänligen informera oss skriftligen och vi tar hänsyn till ert beslut.

12.2 EgenSajt har rätt att ändra dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren offentliggjorts och meddelats till Kund. Kund har alltid rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid villkorsändrings ikraftträdande.

12.3 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol, i första hand Göteborgs tingsrätt eller genom annat förfarande som parterna kan komma överens om.

Avtalsdatum: 2024-04-06

Läs mer om: Avtal domäner ,   Servicenivåavtal (SLA) ,   Domänpriser ,   .SE / .NU registrar